Algemene voorwaarden

Deelname aan de yogalessen betekent dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

1. Over yogastudio Krommenie
Yogastudio Krommenie is begin 2016 opgericht door Monica Bergsma, in 2022 doorgezet door  Yvette Van Der Hoeven en vanaf 1 januari 2023 heeft Monique Schram – Martelhoff de studio overgenomen. Yogastudio Krommenie bevindt zich aan de Busch 3, 1562 HH Krommenie.

2. Aanmelden
Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier en het automatisch incasso formulier, verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen. Yogastudio Krommenie rekent geen inschrijfgeld.

3. Abonnementen, betaling en tarieven
3.1 De overeenkomst wordt tenminste voor 1 maand aangegaan en wordt zonder opzegging automatisch verlengd.
3.2 Het lesgeld wordt op de eerste van elke maand via automatische incasso geïncasseerd. Nieuwe deelnemers kunnen instromen gedurende de maand en betalen naar rato.
3.3 Abonnementen worden automatisch verlengd. De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van de maand te betalen middels overschrijving naar de bankrekening NL33RABO0325226008 t.n.v. De Gouden Driehoek of geschiedt via automatische incasso. Wanneer u als deelnemer uw betalingsverplichting niet tijdig nakomt, behoudt Yogastudio Krommenie zich het recht voor u de toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
3.4 Yogastudio Krommenie behoudt zich het recht voor het lesgeld tussentijds te verhogen en wijzigingen aan te brengen in de lestijden op het rooster. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

4. Overeenkomst en opzeggen
Opzeggen (van een deel) van uw abonnement kan alleen schriftelijk of via e-mail voor het einde van de maand. Uw overeenkomst loopt dan nog één maand door en u bent dan ook nog één maand lesgeld verschuldigd. Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

5. Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid                                                                                                Wanneer u bij een les niet aanwezig kan zijn door ziekte, vakantie of een andere reden, dan dient u zich uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les uit te schrijven via Momoyoga. Deze les kunt u op een later tijdstip (binnen 2 maanden, anders vervalt deze les) inhalen. De les vervalt, wanneer deze niet wordt afgemeld via Momoyoga. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Het abonnement kan in geval van ziekte (langer dan 4 weken) tijdelijk stopgezet worden (maximaal 2 maanden). Mocht er voor een specifieke les een wachtlijst zijn, dan vervalt uw plek voor deze les (in alle bovenstaande gevallen). Tijdens vakanties of officiële feestdagen kan het abonnement (of een gedeelte ervan) niet stopgezet worden.

6. Openingstijden
Yogastudio Krommenie is geopend op de door ons aangegeven tijden en is gesloten op officiële feestdagen. Tijdens vakanties en in de zomerperiode kan er een aangepast rooster ingesteld worden. In de zomervakantie is de yogastudio 3 weken gesloten en tijdens de kerstvakantie 2 weken. Het abonnementsgeld is gebaseerd op het feit dat u elke maand doorbetaalt, dus ook tijdens de weken dat de yogastudio gesloten is. De exacte data van de zomerstop en aanpassingen op het rooster tijdens vakanties, zal op tijd bekent gemaakt worden in de studio en op de website.

7. Hygiëneregels
De yogastudio mag je niet met schoenen betreden en het dragen van schone sportkleding vereist is. Aangezien yoga beoefend wordt op blote voeten, vanuit hygiënisch oogpunt, de yogamat na gebruik graag even schoonmaken met de aanwezige schoonmaakmiddelen. Wij verwachten dat u alle materialen in de studio naar behoren gebruikt en schoonhoudt. Drinken in de yogastudio mag alleen uit een afsluitbare fles.

8. Afwezigheid docent(e)
Indien de docent(e) een keer niet in staat is een les te verzorgen, zal er alles aan gedaan worden om een vervanger/ster te vinden. Indien dit niet lukt, zult u hier zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd. Deze gemiste les kunt u op een andere dag inhalen. Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

9. Aansprakelijkheid
Yogastudio Krommenie is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Als deelnemer blijft u zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid. Blijf binnen de grenzen van uw eigen kunnen. Juist door uw grenzen te respecteren zullen die langzaam opschuiven. De kosten voortvloeiend uit enig letsel of ongeval worden geheel door de deelnemer gedragen. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van yoga tot de mogelijkheden behoort. Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten te melden aan de docent.
Yogastudio Krommenie stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van deelnemers en stelt deelnemers aansprakelijk voor eventuele schade die wordt aangericht aan de yogaruimte en/of inventaris van Yogastudio Krommenie.

10. Nieuwsbrief
Wanneer u een e-mailadres ingevuld heeft op het inschrijfformulier en aangegeven heeft onze nieuwsbrief te willen ontvangen, Zult u maximaal tweemaal per maand een nieuwsbrief via Mailchimp ontvangen. In deze nieuwsbrief kunt u de laatste nieuwtjes, mededelingen en informatie over workshops lezen. Natuurlijk is het altijd mogelijk om u uit te schrijven. Daarnaast wordt u als lid van de yogastudio via een apart maillijst in Mailchimp op de hoogte gehouden van belangrijke wijzigingen betreffende uw abonnement, het lesrooster enz. Yogastudio Krommenie zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers nooit verkopen. Yogastudio Krommenie deelt gegevens alleen met derden met voorafgaande toestemming. Check hier hoe Mailchimp met de privacy van uw gegevens omgaat: https://mailchimp.com/legal/privacy

11. Privacy
Uw persoonsgegevens, als deelnemer aan de yogalessen (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer) worden verwerkt door Yogastudio Krommenie. Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen / u te informeren over yogalessen c.q. workshops, om deelnemers in te schrijven in Momoyoga en om de automatische incasso via Momoyoga uit te voeren, zolang uw lidmaatschap loopt. Wij hebben passende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Wij verstrekken de gegevens nooit aan derden, tenzij we dat wettelijk verplicht zijn. Ons volledige privacy statement vindt u op https://yogastudiokrommenie.nl/privacy

Momoyoga is een online agenda voor het registreren van yogalessen/workshops en voor de automatische incasso. Bij beëindiging van uw abonnement bij Yogastudio Krommenie wordt het abonnement van de deelnemer bij Yogastudio Krommenie binnen Momoyoga verwijderd. Het profiel binnen Momoyoga zal blijven bestaan en voor eigen inzicht toegankelijk blijven voor de yogi. Op verzoek kan Momoyoga het profiel volledig verwijderen.
Ook Momoyoga vindt uw privacy erg belangrijk en hier kunt u hun Privacy Statement lezen: https://www.momoyoga.com/nl/privacy.

12. Uitzonderingen
Yogastudio Krommenie beslist, in overleg met de deelnemer, in alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet in voorzien.

Aanvullende voorwaarden workshop

Annuleringsvoorwaarden Workshop:
U dient het annuleren van een workshops altijd per e-mail of WhatsApp aan ons door te geven (dus alleen uitschrijven via Momoyoga is niet voldoende). De annulering is pas rond, wanneer u ook daadwerkelijk een bevestiging van onze kant hebt ontvangen. Let hierop!
Een geboekte workshop kunt u tot 48 uren voor aanvang kosteloos annuleren. Annuleert u binnen 48 uur voor aanvang van de workshop, dan is het volledige bedrag verschuldigd.

Annuleren door Yogastudio Krommenie
Bij onverhoopte annulering van de workshop door Yogastudio Krommenie wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen, dan wordt de betaling per omgaande en volledig teruggestort.